Korkankru

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
โดยธนาคารกรุงเทพ

Reading Time: < 1 minutes

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาในความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นโครงการพัฒนาด้านการศึกษาในการดำเนินการของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางด้านการศึกษาและการพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ด้วยแนวคิดที่ว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนได้

โรงเรียนในการดำเนินงานของโครงการฯ ประกอบไปด้วย โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม จ.นครสวรรค์ และ โรงเรียนบ้านบางหมาก จ.ตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในกระบวนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้วยกระบวนการเสริมพลัง พัฒนาศักยภาพผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และสร้างการเชื่อมโยงองค์ประกอบที่หลากหลายในการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสื่อการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สื่อสารสังคม

จากการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา คณะทำงานพบว่าก้าวต่อไปของการพัฒนาการศึกษาภายใต้เงื่อนไข ประเด็นความท้าทาย และปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันของโรงเรียน การพัฒนา “นิเวศการเรียนรู้” ที่คำนึงถึงบริบทพื้นที่และมิติความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน โรงเรียน และชุมชน จะเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนที่มีความหมายต่อผู้เรียน

Facebook : https://www.facebook.com/PartnershipschoolTU/