Korkankru

ด้านผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

ผู้นำที่แท้ มรรควิธีของเล่าจื๊อ ฉบับกะทัดรัด

ผู้นำที่แท้ มรรควิธีของเล่าจื๊อ เขียนโดย ประชา หุตานุวัตร หนังสือฉบับกะทัดรัดที่นิยามความเป็นผู้นำ ปรัชญาและการเข้าถึงเต๋า รวมถึงวิถีอมตะเพื่อการเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เศรษฐศิลป์ : ผู้นำกับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออก

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือฉบับย่อพร้อมภาพประกอบของหนังสือ เศรษฐศิลป์: ผู้นำกับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออก ซึ่งเป็นการศึกษาภาวะผู้นำจากประเด็นการจัดการทรัพย์สินผ่านมุมมองปรัชญาจีนและพุทธปรัชญา

Leadership for Transcendence: ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น

หนังสือเรื่องสภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้นเล่มนี้มาจากการสรุปสาระสำคัญจากการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น (Leadership for Transcendence) ทั้งสามหลักสูตรซึ่งจัดโดยโครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สรุปและเรียบเรียงหนังสือได้มีโอกาสสนทนากับคุณวิกรัม ภัฏฏ์ ผู้เป็นวิทยากรหลักในการอบรมดังกล่าว

ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก (ฉบับย่อพร้อมภาพประกอบ)

หนังสือฉบับย่อพร้อมภาพประกอบเพื่อนำเสนอผลการศึกษาของคณะวิจัยโครงการผู้นำแห่งอนาคตเกี่ยวกับภาวะผู้นำในปรัชญาตะวันออกจาก 4 สำนัก คือ ขงจื่อ เหล่าจื่อ จวงจื่อ ฝ่าจยา (นิตินิยม) และพระพุทธศาสนา เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในหลักคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ผ่านมุมมองของปราชญ์ตะวันออก ซึ่งอาจให้คำตอบบางอย่างสำหรับการแก้ปัญหาของประเทศไทย                ...

เศรษฐศิลป์: ผู้นำกับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออก

เศรษฐศิลป์: ผู้นำกับโลกแห่งวัตถุในปรัชญาตะวันออกประสานงานการผลิต กานน คุมพ์ประพันธ์บรรณาธิการต้นฉบับ พจน์ กริชไกรวรรณพิสูจน์อักษร พจน์ กริชไกรวรรณแบบปก อัครา เมธาสุขรูปเล่ม/ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดดจัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 300 บาท 399 หน้า ราคาพิเศษ 270 บาทสนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน...

หนังสือผู้นำแห่งอนาคต: ความรู้ฉบับพกพา

หนังสือผู้นำแห่งอนาคต: ความรู้ฉบับพกพาพิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2560 จำนวน 1,000 เล่ม ราคา 120 บาท จำนวน 152 หน้าบรรณาธิการ วรพงษ์ เวชมาลีนนท์ผู้วาดภาพประกอบ อรทัย กุศลรุ่งรัตน์ พิสูจน์อักษร อมรรัตน์ เกรียงขจรแบบปก อัครา...

ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก

หนังสือ ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออกเขียนโดย ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ชาญณรงค์ บุญหนุน สุวรรณา สถาอานนท์ประสานงานต้นฉบับ พรชนก อารยะกุลชัย ประสานงานการผลิต กานนท์ คุมพ์ประพันธ์  แบบปก อัครา เมธาสุขรูปเล่ม...

นำร่วม ร่วมนำ ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 2

เมื่ออ่านหนังสือนี้จบแล้ว คงต้องพาตนเองไปยืนบนยอดภูเขา แล้วมองลงมาที่ภูมิสังคมเบื้องล่าง ซึ่งจะไม่เห็นแค่ต้นไม้แปลกๆ 15 ต้น แต่ใคร่ครวญด้วย "ตาใน" จนเห็น "ป่าแห่งมนุษย์" เราไม่ควรมอง 15 คนเป็นแค่ปรากฎการณ์หรือเหตุการณ์ (event) แต่เห็นแบบแผนและโครงสร้าง (patterns and structures) ของคุณค่าและความหมายของความเป็นมนุษย์ที่ได้เปล่งประกาศออกมาเป็นพลังงานที่ปั้นแต่ง เป็นแรงบันดาลใจ ที่ดึงดูดผู้คนให้ออกจากกำแพงที่แต่ละคนดำรงอยู่มาร่วมสนทนา...

ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 21

หนังสือเล่มนี้เป็นดอกผลที่งอกเงยจากหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักปฏิบัติการทางสังคมและสุขภาวะ หรือ ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 21 ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะที่สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ได้ให้การสนับสนุน ด้วยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำสำหรับภาคี ทั้งในด้านความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะที่นำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศอย่างความต่อเนื่องและยั่งยืน 

นำร่วม ร่วมนำ: ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 1

รวมการสนทนาว่าด้วยความหมายของการนำร่วม-ร่วมนำ จากชีวิต ประสบการณ์และการทำงานของ 15 บุคคลที่น่าสนใจจากหลากหลายสาขา "บุคคลและผลงานที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ ล้วนเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การทำความรู้จัก ด้วยรูปลักษณ์การนำเสนอที่ตื่นตาตื่นใจ การใช้ภาพที่สวยงามดึงดูด การบอกถึงความรู้สึกต่างๆ บวกกับคุณค่าของเนื้อหาในแนวคิดและผลงานของแต่ละท่านผลงานในแต่ละส่วนของสังคม ทำให้เราได้ขยายเส้นขอบฟ้าการรับรู้ของเราออกไปจนสุดประมาณ การรับรู้ของเราก่อให้เกิดการจุดประกายภายใน บทเรียนจากการทุ่มเททำงานที่แต่ละท่านรักจนประสบความสำเร็จช่วยให้เราได้แง่คิดใหม่ๆ กับงานของเรา ขณะเดียวกันเราได้เชื่อมต่อโดยไม่รู้สึกตัวกับท่านเจ้าของเรื่องราวเหล่านั้น เป็นความรู้สึกร่วมในความดีและความงามของสังคมไทย" นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ก่อเขต...