Korkankru

7 Presents

บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership รุ่นที่ 5

โครงการผู้นำแห่งอนาคต ดำเนินงานโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership เป็นรุ่นที่ 4 เพื่อเติมมิติการเติบโตด้านใน การพัฒนาเชิงจิตวิญญาณ เพื่อสอดประสานแรงบันดาลใจ อุดมการณ์ ความมุ่งมั่น และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงให้กับผู้ร่วมอบรมเยาวชนและคนหนุ่มสาวจากสถาบันการศึกษาต่างๆ กลุ่มกิจกรรม กลุ่มจิตอาสา กลุ่มนักพัฒนา กลุ่มอาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้โลกภายนอกและโลกภายใน โดยมีคุณธนัญธร เปรมใจชื่น...

บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership รุ่นที่ 4

โครงการผู้นำแห่งอนาคต ดำเนินงานโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership เป็นรุ่นที่ 4 เพื่อเติมมิติการเติบโตด้านใน การพัฒนาเชิงจิตวิญญาณ เพื่อสอดประสานแรงบันดาลใจ อุดมการณ์ ความมุ่งมั่น และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงให้กับผู้ร่วมอบรมเยาวชนและคนหนุ่มสาวจากสถาบันการศึกษาต่างๆ กลุ่มกิจกรรม กลุ่มจิตอาสา กลุ่มนักพัฒนา กลุ่มอาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้โลกภายนอกและโลกภายใน โดยมีคุณธนัญธร เปรมใจชื่น...

เวทีบ่มเพาะภาวะการนำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่

บ่มเพาะภาวะการนำร่วมสำหรับพลเมืองรุ่นใหม่ (Collective Leadership for Young Active Citizen) หนึ่งในภารกิจหลักของโครงการผู้นำแห่งอนาคต คือ การพัฒนาสภาวะการเป็น ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm Leadership) ที่มีจิตวิญญาณและมีหัวใจของความเป็นมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองจากภายใน ทั้งการฝึกสติรู้ตัวเท่าทันตน การมีจริยธรรมคุณธรรม (Ethical Leadership) ให้คุณค่ากับภาวะการนำร่วม...