Korkankru

School of Changemakers

ครูวิศวกร ผู้ให้สังคมเป็นห้องเรียนของนิสิต

บทสัมภาษณ์อาจารย์แจว – ธนาทิพย์ จันทร์คง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาผู้เข้าร่วมเวที Intrapreneur for Change ทำไมถึงสนใจเข้าร่วมเวที Intrapreneur for chang สนใจเพราะเคยเข้าอบรมเครื่องมือ Idea Development ของ School of Changemakers มาก่อน แล้วรู้สึกได้เปิดโลกทัศน์ ทำความรู้จักกับเครื่องมือที่ทำให้สามารถคิดกระบวนการให้ไปถึงเป้าหมายโดยไม่หลุดกรอบ...

รับสมัครคนรุ่นใหม่สู่ Intrapreneur for Change

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ภาคประชาสังคม (NGOs) กำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสร้างงานให้มีประสิทธิภาพ (Impact value) เท่าทันปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน และรุนแรง รวมถึงต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการให้ทุนเปล่า (Grant) จากทั้งภาครัฐและเอกชน โปรเจ็ค Intrapreneur for Change จึงเกิดขึ้น เพื่อทดลองสร้างนวัตกรรมการทำงาน การจับมือกันระหว่างคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถเฉพาะทางจากภาคธุรกิจ (Intrapreneur) กับผู้นำองค์กรภาคประชาสังคม...

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 2

Mar 21, 2018 กิจกรรม 0 Comments < 1 min

โครงการผู้นำแห่งอนาคตเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เครื่องมือและนวัตกรรมทางสังคม  จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ให้กับภาคีฯ โดยมีเวทีการเรียนรู้จำนวน 3 ครั้ง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็นการเรียนรู้  การคิดและวางแผนการเงินแบบผู้ประกอบการสังคม โดยมีคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย  และนักประกอบการสังคม ผู้ก่อตั้ง School of Changemakers หรือ...

เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 1

Mar 21, 2018 กิจกรรม 0 Comments < 1 min

โครงการผู้นำแห่งอนาคตเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เครื่องมือและนวัตกรรมทางสังคม  จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ให้กับภาคีฯ โดยมีเวทีการเรียนรู้จำนวน 3 ครั้ง  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็นการเรียนรู้  การสร้างกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา วิเคราะห์องค์กร อัปเดทแนวโน้มและปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการทำงาน เพื่อสร้างทางเลือกโมเดลการดำเนินงาน และพัฒนากลยุทธ์การทำงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร โดยมีคุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย...

บันทึกการเรียนรู้เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 1

จากการทำงานร่วมกับเครือข่ายเป็นเวลาสามปีโครงการผู้นำฯ พบว่าการยกระดับการทำงานขับเคลื่อนสังคมต้องการวิธีคิดใหม่ๆ ในการทำงานและสร้างความยั่งยืนให้องค์กรเพื่อขับเคลื่อนงานในระยะยาวจึงชักชวนเครือข่าย 4 พื้นที่มาร่วมทดลองกระบวนการเรียนรู้ผ่านการอบรม โดยมีคุณ พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ จาก School of Changemakers เป็นผู้ช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์และเลือกสรรเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้แต่ละพื้นที่และชุมชนพัฒนาศักยภาพของคน ระบบชุมชน และระบบองค์กรได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับมีกลไกสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ทีมอาสาจากภาคธุรกิจหรือกิจการเพื่อสังคมเข้ามาร่วมคิดร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด ทีมวิจัยจากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าไปช่วยถอดบทเรียนกระบวนการทำงานเพื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันและยกระดับการทำงาน และทีมสื่อจากบริษัทคิดค้นคว้าช่วยพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์สื่อในพื้นที่โดยหวังว่าจะนำไปสู่ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน...

Social Innovation: เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม

สืบเนื่องจากการทำงานที่ผ่านมาของโครงการผู้นำแห่งอนาคต ในมิติการขับเคลื่อนเครือข่ายบนฐานสุขภาวะทางปัญญา และมิติความรู้ที่เชื่อมโยงงานวิชาการกับภาคปฏิบัติการในพื้นที่ พบว่า ผู้นำการขับเคลื่อนสังคมหรือองค์กรยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเครื่องมือใหม่ๆ และนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดผลกระทบทางสังคม เครื่องมือในการสื่อสารความเข้าใจสู่สังคม การคิดเชิงออกแบบ การสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี  เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้การนำเสนอและทดลองเครื่องมือและนวัตกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนสังคม เชื่อมโยงกับพื้นที่ปฏิบัติงานจริงและยกระดับศักยภาพในการทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมบนฐานสุขภาวะทางปัญญาอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เครื่องมือและนวัตกรรมทางสังคม จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ให้กับภาคีฯ โดยมีเวทีการเรียนรู้จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์กร ชุมชน...