Korkankru

บันทึกเวทีการเรียนรู้

ภาวะผู้นำ ความสำคัญต่ออนาคตไทย

หนังสือ ภาวะผู้นำ...ความสำคัญต่ออนาคตไทย เล่มนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ผู้นำที่น่าเคารพมากที่สุดท่านหนึ่งของสังคมไทยในปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ในวาระที่ท่านมีอายุครบ 6 รอบ ท่านเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีลูกศิษย์ลูกหาเดินตามทำตามมากมาย สิ่งที่ท่านได้ให้แบบอย่างเอาไว้ ได้ให้แรงบันดาลใจในการทำงานแก่ลูกศิษย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหลายๆ พื้นที่ในประเทศไทย ในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่สังคมที่ดีขึ้น [pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2F167630297dfc12e7111bbd4489cd49a8.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true...

เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิม: สิ่งที่พบเห็นจากโคกสลุง

[pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2F40e70f721a06cd27c541fe03746eb704.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [media-downloader media_id="2421" texts="Download PDF"]

การพบกันของผู้ใหญ่ Gen-X และ เด็ก Gen-Y

Coaching Thailand หรือที่ในวงการโค้ชมืออาชีพเรียกว่า “โค้ชภัทร์” กับสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างผู้ใหญ่ใจดีให้เป็นโค้ช” ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท 24 เสาร์อาทิตย์นี้จึงจัดเป็นอีกวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผมเกิดกระบวนเรียนรู้ในชีวิตโดยเฉพาะการเรียนรู้ภายในเพื่อรู้จักตนเองพี่ภัทร์จัดสัมมนาครั้งนี้ให้กับผู้บริหารในบริษัทชั้นน าหลายท่านเพื่อให้ทุกท่านสามารถกลับไปเป็นโค้ชให้กับพนักงานในบริษัทของตัวเองได้ให้ “ผู้ใหญ่ Gen X ขยับเข้าใกล้ เด็ก Gen Y” [pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2F0b1ff69aa1bbd269bc4971174d03dfc1.pdf"...

รายงานประสบการณ์การเข้าร่วมอบรม Process Work : Gender and Sexuality

ในสังคมไทยคำว่า “เพศ” มักจะถูกเชื่อมโยงกับการมีเพศสัมพันธ์ทำให้ถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรพูดถึงไปด้วย โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิง ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้หญิงเพียงแค่สี่คน ทั้งที่จิลบอกว่าในต่างประเทศ การอบรมเรื่อง gender และ Sexuality มักจะมีแต่ผู้หญิงมาเข้าร่วม การที่หลายๆ คนที่มาเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้เองก็ไม่ได้มาเข้าร่วมอบรมเพราะสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพและเพศวิถีโดยตรง แต่มีความต้องการมาเรียนกระบวนการ process work มากกว่าเองก็น่าจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นได้ว่าประเด็นเรื่อง Gender และ Sexuality ไม่ถูกมองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ควรนำมาพูดถึง...

Process work: รายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม ภาวะการนำ ณ ปัจจุบันขณะ

Process work คือวิธีการ กระบวนการ หรือเครื่องมือเพื่อที่จะค้นหา สืบหาบางสิ่งที่อยู่ภายในตัวเอง การสังเกตุลงไปที่อารมณ์ความรู้สึก เสียงเรียก ความต้องการภายใน หรือที่เรียกว่าสัญญาณ ภาวการณ์ต่างๆ จากข้างในที่มีอยู่ในตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการนำหรือทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้น ณ ปัจจุบันขณะ เมื่อเรารู้และเขาถึงภาวะภายในนั้นแล้ว ก็ฝึกที่จะมอง ดู รู้สภาวะต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น...

ครูข้างถนน: ความดี ความจริง ความงาม

“ข้างถนน” คำต่อท้ายสั้นๆ ที่ให้ความรู้สึกไม่ดีนักเมื่อนำไปต่อท้ายคำใดๆ เช่น คนข้างถนน เด็กข้างถนน ร้านอาหารข้างถนน ช้างข้างถนน ฯลฯ เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 8-9พฤศจิกายน 57 พวกเราทีมเด็กๆ และเพื่อนๆ พี่ๆ อีกจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสลงไปร่วมเรียนรู้กับครูจิ๋ว คนที่ยอมนำคำว่า “ข้างถนน” มาต่อท้ายสิ่งที่ตัวเองทำ คนที่เรียกตัวเองว่า “ครูข้างถนน”...