Korkankru

บันทึกเวทีการเรียนรู้

Process work: รายงานสรุปการเข้าร่วมอบรม ภาวะการนำ ณ ปัจจุบันขณะ

Process work คือวิธีการ กระบวนการ หรือเครื่องมือเพื่อที่จะค้นหา สืบหาบางสิ่งที่อยู่ภายในตัวเอง การสังเกตุลงไปที่อารมณ์ความรู้สึก เสียงเรียก ความต้องการภายใน หรือที่เรียกว่าสัญญาณ ภาวการณ์ต่างๆ จากข้างในที่มีอยู่ในตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการนำหรือทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้น ณ ปัจจุบันขณะ เมื่อเรารู้และเขาถึงภาวะภายในนั้นแล้ว ก็ฝึกที่จะมอง ดู รู้สภาวะต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น...

ครูข้างถนน: ความดี ความจริง ความงาม

“ข้างถนน” คำต่อท้ายสั้นๆ ที่ให้ความรู้สึกไม่ดีนักเมื่อนำไปต่อท้ายคำใดๆ เช่น คนข้างถนน เด็กข้างถนน ร้านอาหารข้างถนน ช้างข้างถนน ฯลฯ เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 8-9พฤศจิกายน 57 พวกเราทีมเด็กๆ และเพื่อนๆ พี่ๆ อีกจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสลงไปร่วมเรียนรู้กับครูจิ๋ว คนที่ยอมนำคำว่า “ข้างถนน” มาต่อท้ายสิ่งที่ตัวเองทำ คนที่เรียกตัวเองว่า “ครูข้างถนน”...