Korkankru

ณัฐฬส วังวิญญู

ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 21

หนังสือเล่มนี้เป็นดอกผลที่งอกเงยจากหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักปฏิบัติการทางสังคมและสุขภาวะ หรือ ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 21 ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะที่สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ได้ให้การสนับสนุน ด้วยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำสำหรับภาคี ทั้งในด้านความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะที่นำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศอย่างความต่อเนื่องและยั่งยืน