Korkankru

ธนัญธร เปรมใจชื่น

บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership รุ่นที่ 5

โครงการผู้นำแห่งอนาคต ดำเนินงานโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership เป็นรุ่นที่ 4 เพื่อเติมมิติการเติบโตด้านใน การพัฒนาเชิงจิตวิญญาณ เพื่อสอดประสานแรงบันดาลใจ อุดมการณ์ ความมุ่งมั่น และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงให้กับผู้ร่วมอบรมเยาวชนและคนหนุ่มสาวจากสถาบันการศึกษาต่างๆ กลุ่มกิจกรรม กลุ่มจิตอาสา กลุ่มนักพัฒนา กลุ่มอาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้โลกภายนอกและโลกภายใน โดยมีคุณธนัญธร เปรมใจชื่น...

บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership รุ่นที่ 4

โครงการผู้นำแห่งอนาคต ดำเนินงานโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership เป็นรุ่นที่ 4 เพื่อเติมมิติการเติบโตด้านใน การพัฒนาเชิงจิตวิญญาณ เพื่อสอดประสานแรงบันดาลใจ อุดมการณ์ ความมุ่งมั่น และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงให้กับผู้ร่วมอบรมเยาวชนและคนหนุ่มสาวจากสถาบันการศึกษาต่างๆ กลุ่มกิจกรรม กลุ่มจิตอาสา กลุ่มนักพัฒนา กลุ่มอาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้โลกภายนอกและโลกภายใน โดยมีคุณธนัญธร เปรมใจชื่น...

Young Leadership Development: การเรียนรู้ศักยภาพภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการผู้นำแห่งอนาคต : สร้างเสริมเครือข่ายผู้นำสู่วิถีสุขภาวะทางปัญญา (ปีที่ 3) ดำเนินงานภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้จัดอบรมโครงการบ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ (Young Leadership Development) หัวข้อการเรียนรู้ : การสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Creative Communication for Transformation) และหัวข้อการเรียนรู้ :...

Young Leadership Development: การสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง

โครงการผู้นำแห่งอนาคต : สร้างเสริมเครือข่ายผู้นำสู่วิถีสุขภาวะทางปัญญา (ปีที่ 3) ดำเนินงานภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้จัดอบรมโครงการบ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ (Young Leadership Development) หัวข้อการเรียนรู้ : การสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Creative Communication for Transformation) และหัวข้อการเรียนรู้ : ...