Korkankru

อดิศร จันทรสุข

รวมพลังคนไทยเปลี่ยนแปลงสังคม

ประเทศไทยห่างหายจากกระบวนการที่ทำให้คนไทยออกมามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคมร่วมกันมานานหลายปี (นับตั้งแต่ปี 2554) การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ จึงถือเป็นสถานการณ์หนึ่งที่เรียกร้องให้ทุกคนในสังคมลุกขึ้นมาใช้สิทธิในการเป็นพลเมืองภายใต้กติกาเดียวกัน เพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญสุดที่จะพาประเทศไทยไปสู่จุดนั้น คือ การที่คนไทยเห็นคุณค่าในพลังของตัวเองที่จะสร้างการนำร่วม (Collective Leadership) ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ดร.อดิศร จันทรสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการรองคณบดี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์...

บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 8

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สังคมไทยเริ่มมีคำถามว่า คนรุ่นใหม่ปฏิเสธความมีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงเปิดประเด็นเกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ที่ท้าทายเรื่อง"จริยธรรมกับคนรุ่นใหม่ใครว่า (ไม่) จำเป็น" เพื่อชวนคุยให้ลงลึกโดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ จากภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณอรรถพล ประภาสโนบล ผู้ประสานงานกลุ่มพลเรียน คุณวิศรุต นุชพงษ์ ผู้อ านวยการหลักสูตรและผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ Saturday School คุณกฤตยา...

ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษา

หนังสือ ศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง คู่มือกระบวนกรจิตตปัญญาศึกษาผู้เขียน ธนา นิลชัยโกวิทย์ / อดิศร จันทรสุข ภาพถ่าย ธนา นิลชัยโกวิทย์ / พจน์ กริชไกรวรรณออกแบบปก อัครา เมธาสุขรูปเล่ม / ผลิต สำนักพิมพ์ภูสายแดด พิมพ์ที่ วี.พริ้นท์...

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL1) ฉบับสรุป

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (ฉบับสรุป) วันที่ 9-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม [pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F3fb7d3419b774bda7a7ad029fb027386.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [media-downloader media_id="3951"...

ผู้นำระนาดทุ้ม: บทสนทนากับ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ว่าด้วยภาวะการนำ

ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ชี้ให้เห็นถึงพื้นหลังทางวัฒนธรรมของสังคมไทย ต่อความคิดและความเข้าใจเรื่องผู้นำ และหรือภาวะการนำ และย้ำว่าเราจำต้องสำรวจและสืบค้นแนวคิดว่าด้วยภาวะการนำ ในสังคมไทยผ่านกรณีตัวอย่างทั้งหลาย ท่านแสดงให้เห็น หลุมพรางของความเข้าใจต่อเรื่องภาวะการนำ ไม่ว่าจะเป็นความสับสนระหว่าง ภาวะการนำกับความสำเร็จ ระหว่างการเป็นผู้นำกับการเป็นวีรบุรุษ ก่อนจะเชื้อชวนให้เข้าไปถอดรหัสสภาวะการนำเชิงกลุ่มในสังคมไทย จากเรื่องระนาดทุ้มและตะกร้อวง และยืนยันว่า ปัจเจกภาพย่อมสัมพันธ์แนบแน่นกับสมุหภาพ เพราะผู้คนทั่วไปจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อได้อยู่ในแวดวงของผู้มีจิตใจสูง พร้อมจะให้โอกาสผู้อื่น และยอมรับว่ามีความต่างจากตนเอง