Korkankru

ด้านชุมชน

Active Learning ประตูการเรียนรู้พาเด็กสู่ชุมชน โรงเรียนบ้านกาเนะ

“วันนี้เรามีตัวอย่างของดีในชุมชน 3 อย่าง มีกาแฟพื้นเมือง โรตีกาปาย และขนมรังต่อ เราจะนำของดีทั้งสามมาใช้จัดการเรียนการสอนอย่างไรได้บ้าง” วิทยากรให้คุณครูแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ระดมความคิดช่วยกันว่าหากจะต้องขายของให้ผู้ที่ไม่เคยรู้จัก จะแนะนำอย่างไรให้คนสนใจ “โรตีกาปาย ชาวจีนอพยพเอามาขาย รสชาติหอมอร่อย แป้งกรอบสะอาดบริสุทธิ์ กินกับข้าวโพดก็อร่อยนะคะ” คุณครูกลุ่มโรตีขายก่อน “บ้านเราภาคใต้เรียกขนมรังต่อ ภาคกลางเรียกขนมดอกจอก ส่วนผสมครบ 5 หมู่...

ถอดบทเรียน 6 โรงเรียนปล่อยแสง ย้อนรอยเส้นทางการเรียนรู้ที่ผลิบาน

“รู้สึกตื่นเต้นพอสมควร เพราะปีนี้เป็นครั้งแรกที่เรามารวมกันพร้อมหน้าทั้ง 6 โรงเรียน หลังจากที่อบรมโมดูลต่างๆ ของโครงการ ก็ไม่มีโอกาสมาเจอกันแบบนี้ ต่างคนต่างอยู่โรงเรียนของตัวเอง ค้นหาโจทย์และพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของโรงเรียนตามประเด็นที่แตกต่างกัน  วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาแลกเปลี่ยนและสะท้อนการเรียนรู้กันว่า โรงเรียนฉันมีโจทย์แบบนี้ เกิดการเรียนรู้แบบนี้ ของโรงเรียนเธอล่ะเป็นอย่างไร”  อธิษฐาน คงทรัพย์ หรืออาจารย์เปิ้ล หัวหน้าโครงการโรงเรียนปล่อยแสงและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานถอดบทเรียนรวมในรอบ 2 ปีของโครงการฯ เมื่อปลายเดือนเมษายน...

ทวิวัจน์การวิจัย : เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์การทำงานชุมชน

การทำงานร่วมกันของกลุ่มนักวิจัยกับภาคประชาสังคม ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาของโครงการผู้นำแห่งอนาคต สร้างให้เกิดพื้นที่ของบทสนทนาและเรื่องเล่าอย่างหลากหลายมุมเกี่ยวกับการทำงานวิจัยชุมชน ผันกลายมาเป็นบทเรียนและมุมมองใหม่ต่อตัวตน ความคิด ประสบการณ์ในการทำงานของนักวิจัยแต่ละคน ก่อร่างเป็นหนังสือ ทวิวัจน์การวิจัย : เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์การทำงานชุมชน ที่บรรจงพิจารณาบทสนทนาอันผุดเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของนักวิจัยทั้ง 6 คนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ว่าด้วยความสัมพันธ์ของผู้คนที่ร่วมงาน มิติด้านความรู้สึกนึกคิด มุมมอง บทเรียนจากการทำงานในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง    อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้มิได้เป็นหนังสือถอดบทเรียนการทำงานของนักวิจัย เพื่อสกัดเอาข้อมูลทางวิชาการอย่างแข็งขัน...

รวมคน สร้างเมือง : สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม

สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข เป็นผลผลิตที่งอกงามจากการนำร่วมและสานพลังเครือข่ายของคนในชุมชนกับองค์กรหลายภาคส่วน โดยจุดร่วมที่นำมาสู่การถางเส้นทางจนมาเป็นสถาบันพังงาแห่งความสุขนี้ นอกจากความรักและหวงแหนในถิ่นที่ของตนแล้ว สิ่งสำคัญหนึ่งที่ผสานหัวใจของคนพังงาเอาไว้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี คือ “ความทุกข์ร่วม” อันเกิดจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิที่สร้างบาดแผลในทรงจำส่วนลึก ผันกลายมาเป็นพลังขับเน้นความใฝ่ฝันที่จะเห็นพังงาเป็นเมืองแห่งความสุข หนังสือ รวมคน สร้างเมือง : สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม เล่มนี้ได้ตกตะกอนบทเรียนทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้น การก้าวข้ามอุปสรรคความขัดแย้ง  ไปจนถึงการขับเคลื่อนชุมชนของพังงาได้อย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดการนำร่วมที่รวมคนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเมืองได้ ผ่านการเข้าไปทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชนเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี การเดินทางของพังงาแห่งความสุขจะเป็นมาอย่างไร...

รถไฟสายความสุข : การขับเคลื่อนสังคมเพื่อความสุขร่วมบนวิถีวัฒนธรรม ไทยเบิ้ง โคกสลุง

การเดินทางของชุมชนไทยเบิ้ง โคกสลุงเป็นเหมือนรถไฟขบวนหนึ่งที่กำลังเคลื่อนไปข้างหน้าและเกิดเรื่องราวระหว่างทางขึ้นมากมาย โดยมีปลายทางคือความสุขร่วมของคนในชุมชน คำถามที่น่าสนใจคือ อะไรทำให้รถไฟสายนี้ เคลื่อนไปข้างหน้าได้ ? ชวนหาคำตอบจาก หนังสือ รถไฟสายความสุข : การขับเคลื่อนสังคมเพื่อความสุขร่วมบนวิถีวัฒนธรรม ไทยเบิ้ง โคกสลุง หนังสือที่มีสถานีต้นทางจากการทำงานปฏิบัติการเชิงพื้นที่ของโครงการผู้นำแห่งอนาคตที่ได้เชื่อมร้อยองค์ความรู้และเครื่องมือเชิงวิชาการเข้าไปผสานร่วมกับแนวทางการดำเนินงานของผู้คนในชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี ภายในเล่มนี้ บรรจุเนื้อหาว่าด้วยการถ่ายทอดถอดบทเรียนจากนักวิจัยที่เข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนไทยเบิ้ง โคกสลุง ชุมชนริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์...

หลากสี ต่างเลนส์ : ว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีนำร่วมเคลื่อนสังคม

การพัฒนาศักยภาพผู้นำเชิงพื้นที่เพื่อสร้างภาวะผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ที่ยึดแกนการนำร่วมในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะทางปัญญา เป็นเป้าหมายสำคัญของโครงการผู้นำแห่งอนาคต  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก่อเกิดการทำงานเชิงพื้นที่ที่ได้หนุนเสริมเครื่องมือทั้งกรอบแนวคิดทฤษฎีทางวิชาการ รวมถึงการทำงานเชิงปฏิบัติการจากโครงการเข้าไปผสานร่วมกับแนวทางการทำงานขับเคลื่อนสังคมของผู้คนในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หนังสือ หลากสีต่างเลนส์ : ว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีนำร่วมเคลื่อนสังคม เล่มนี้  รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ กรอบแนวคิดทฤษฎีที่สกัดจากการทำงานจริงของโครงการผู้นำแห่งอนาคตมาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ โดยชวนมองย้อนกลับไปพูดคุยกับการนำกระบวนทัศน์เก่าและเชื่อมโยงมาพิจารณาการนำกระบวนทัศน์ใหม่ที่ว่าด้วยแนวทางการนำร่วมเป็นแก่นแกนสำคัญ ทว่า แม้การถอดสกัดแนวคิดทฤษฎีในเล่มนี้จะอยู่ภายใต้ร่มของแนวคิดการนำร่วมในการขับเคลื่อนชุมชน แต่ความแตกต่างหลากหลายอย่างที่เรียกได้ว่าหลากสีต่างเลนส์นั้น...

คน เคลื่อน คน : การศึกษาการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

คน เคลื่อน คน หนังสือที่ก่อร่างขึ้นจากรวมบทความภายใต้โครงการวิจัย การศึกษาเรียนรู้ในชุมนุมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  ที่เขียนขึ้นโดยคณะนักวิจัยผู้ทำงานภาคสนามของโครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยเป็นหนังสือที่มุ่งมองการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมผ่านแว่นของการนำร่วม ว่าด้วย "คน" ที่เป็นผู้ทำงานภาคประชาสังคมเป็นพลังร่วมในการ "เคลื่อน" ขยับและเขยื้อน "คน" ซึ่งหมายความถึงชุมชนทั้งหมดให้ไปต่อได้ในเส้นทางแห่งความหวังร่วมกัน โดยการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นเป็นการขับเคลื่อนที่มิได้สร้างผู้นำ หรือ ฮีโร่ เพียงหนึ่งเดียว หากแต่เป็นการรวมพลังทางความคิด แรงกาย แรงใจของคนในชุมชนและเครือข่ายผู้อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและถิ่นที่ของตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน...

Intrapreneur for Change : 4 เพื่อนร่วมทางสร้างการเปลี่ยนแปลง

e-Magazine ที่นำเสนอประสบการณ์ กระบวนการทำงาน บทเรียน และข้อคิด จากการทำงานของ Intrapreneur ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของแกนนำภาคประชาสังคมเครือข่ายโครงการผู้นำแห่งอนาคต ในช่วงระยะเวลา 7 เดือน เพื่อเป็นกรณีศึกษาการทำงานในบทบาทดังกล่าว รวมถึงการสร้างความยั่งยืนในการทำงานเพื่อสังคม

Intrapreneur for Change: ย่างก้าวการเดินทาง ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง

“โค้ช” หรือ “จิตอาสาจากภาคธุรกิจ” ร่วมบอกเล่าประสบการณ์การลงไปทำงานขับเคลื่อนสังคมใน 4 พื้นที่ต้นแบบร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย พังงา ลพบุรี และขอนแก่น และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนและตนเองหลังจากได้มีประสบการณ์ทำงานกับภาคประชาสังคม

ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง : บทเรียนการนำร่วม จากผู้ขับเคลื่อนสังคม

ประสานงานการผลิต กานน คุมพ์ประพันธ์/ปัณฑิตา จันทร์อร่ามบรรณาธิการวิชาการ กานน คุมพ์ประพันธ์บรรณาธิการเล่มและพิสูจน์อักษร เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉายแบบปก อัครา เมธาสุขรูปเล่ม/ผลิต บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัดจัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 220 บาท 312 หน้า ราคาพิเศษ 200...