Korkankru

ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์

ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์: เรียนรู้การต่อสู้ ดิ้นรนในอดีต เพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคต

ทำไมเราถึงรู้สึกยิ่งใหญ่กับปัญหาที่ใครก็มองว่าเล็กน้อยทำไมคนอื่นถึงเพิกเฉยและไม่เข้าใจเวลาเราบอกว่าอะไรคือสิ่งสำคัญใช่ ความรู้สึกและความคิดคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกัน และจะดีกว่าไหม หากเราสืบสาวจนทราบต้นตอของความรู้สึกและความคิดที่แตกต่างนี้ เพราะนอกจากจะช่วยทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้ว ยังทำให้เรามองเห็นตัวเองในโลกใบใหญ่และเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับโลกใบนั้น ทำให้เราพร้อมตั้งหลักเตรียมปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกได้อย่างมั่นคงอยู่เสมอ เรื่องราวดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องที่ อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม พูดในเวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำ: ผู้นำร่วมสร้างสุข (Leadership for Collective Happiness - LCH) โมดูล...

บันทึกเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน: Annual Symposium and Reflection

ชมบันทึกงานประชุมวิชาการและเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน Annual Symposium and Reflection วันที่ 3 - 4 เมษายน 2560 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กรุงเทพฯ ปาฐกถาเปิดงาน โดย อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์...

เวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 1: ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม

โครงการเสริมศักยภาพภาวการณ์นำเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคม เป็นพื้นที่การเรียนรู้เพื่อช่วยลับคมอาวุธทางปัญญาของคนทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความเข้มแข็งและเกาะเกี่ยวกันให้เหนียวแน่น โดยจะจัดเวทีการเรียนรู้รวมสามครั้งให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มเดียวกัน โดยกระบวนกรผู้เยี่ยมยุทธ์ในแวดวงการจัดกระบวนการเรียนรู้สามท่านคือ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ประชา หุตานุวัตร และณัฐฬส วังวิญญู จัดเป็นครั้งแรกที่บ้านอัมพวารีสอร์ท Leadership Capacity for Social Facilitation เวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 1 วันที่ 13-16 พฤษภาคม...

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL4) ฉบับเต็ม

เวทีการเรียนรู้ CL4 เป็นผลสืบเนื่องมาจากความสำเร็จในการจัดเวที CL ครั้งที่ 1, 2 และ CLX ซึ่งผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ รู้สึกได้รับประโยชน์อย่างมาก จึงมีเสียงเรียกร้องให้มีการจัดเวทีในลักษณะดังกล่าวอีก โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงจัดเวทีการเรียนรู้ CL3 และ 4 เพิ่มเติม โดยให้สมาชิกที่เข้าร่วม CL สามครั้งแรกเป็นผู้เสนอรายชื่อสมาชิกในเครือข่ายของตนเองที่ต้องการเข้าร่วมมาให้โครงการพิจารณาและเลือกผู้เข้าร่วมประมาณ 40...

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL3) ฉบับเต็ม

โครงการเวทีการเรียนรู้ CL3 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน ไม่ใช่การอบรม แต่เป็นการจัดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันให้แก่คนทำงานขับเคลื่อนสังคมโดยมีการเสริมความรู้ในบางเรื่อง และช่วยอำนวยความสะดวกให้กระบวนการพูดคุยเพื่อให้เกิดความคิดดีๆ มีการเชื่อมต่อเชื่อมร้อยการทำงานร่วมกัน โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมจากคนทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม คนรุ่นใหม่ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาสื่อมวลชน กระบวนกร โดยมีอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และคุณอธิษฐาน์ คงทรัพย์ เป็นกระบวนกร...

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (CL1) ฉบับสรุป

เวทีเครือข่ายเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต (ฉบับสรุป) วันที่ 9-12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม [pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F3fb7d3419b774bda7a7ad029fb027386.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [media-downloader media_id="3951"...

นำร่วม ร่วมนำ ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 2

เมื่ออ่านหนังสือนี้จบแล้ว คงต้องพาตนเองไปยืนบนยอดภูเขา แล้วมองลงมาที่ภูมิสังคมเบื้องล่าง ซึ่งจะไม่เห็นแค่ต้นไม้แปลกๆ 15 ต้น แต่ใคร่ครวญด้วย "ตาใน" จนเห็น "ป่าแห่งมนุษย์" เราไม่ควรมอง 15 คนเป็นแค่ปรากฎการณ์หรือเหตุการณ์ (event) แต่เห็นแบบแผนและโครงสร้าง (patterns and structures) ของคุณค่าและความหมายของความเป็นมนุษย์ที่ได้เปล่งประกาศออกมาเป็นพลังงานที่ปั้นแต่ง เป็นแรงบันดาลใจ ที่ดึงดูดผู้คนให้ออกจากกำแพงที่แต่ละคนดำรงอยู่มาร่วมสนทนา...

ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 21

หนังสือเล่มนี้เป็นดอกผลที่งอกเงยจากหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักปฏิบัติการทางสังคมและสุขภาวะ หรือ ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 21 ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะที่สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ได้ให้การสนับสนุน ด้วยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำสำหรับภาคี ทั้งในด้านความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานสุขภาวะที่นำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศอย่างความต่อเนื่องและยั่งยืน 

แกะรอยกระบวนการเรียนรู้: แนวคิดและการออกแบบ ‪‎เวทีเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง‬

เนื้อหาเรียบเรียงจากเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ วิทยากร อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เรียบเรียงโดย วรพงษ์ เวชมาลีนนท์ [pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2Fd803bbccbee154ea8c813c7375af15e9.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [media-downloader media_id="2561" texts="Download PDF"]