Korkankru

รับสมัคร

เปิดรับสมัครโครงการก่อการครู “ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้” รุ่น 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 3 ภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักการและเหตุผล การพัฒนาการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระดับรากฐาน สังคมไทยได้ฝากความหวังต่ออนาคตของประเทศไว้ที่การศึกษาในฐานะที่เป็นระบบหลักในการพัฒนาศักยภาพของพลเมืองให้มีคุณภาพ แม้ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาสังคมไทยได้มีการพยายามปฏิรูปการศึกษาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการกระจายอำนาจและทรัพยากรในการจัดการศึกษาไปยังภาคส่วนต่างๆ การพยายามลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ การเปิดโอกาสให้มีระบบการศึกษาทางเลือกใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหา การพยายามผลักดันให้เกิดชุมชนวิชาชีพ (Professional Learning Community- PLC)...

รับสมัครคนรุ่นใหม่สู่ Intrapreneur for Change

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ภาคประชาสังคม (NGOs) กำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสร้างงานให้มีประสิทธิภาพ (Impact value) เท่าทันปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน และรุนแรง รวมถึงต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการให้ทุนเปล่า (Grant) จากทั้งภาครัฐและเอกชน โปรเจ็ค Intrapreneur for Change จึงเกิดขึ้น เพื่อทดลองสร้างนวัตกรรมการทำงาน การจับมือกันระหว่างคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถเฉพาะทางจากภาคธุรกิจ (Intrapreneur) กับผู้นำองค์กรภาคประชาสังคม...

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาวะการนำที่เชื่อมโยง

โมดูลที่ 4 ภาวะการนำที่เชื่อมโยง (Connected Leadership) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมศักยภาพในการเป็นผู้นำที่มีความลึกซึ้งในการรับฟัง เชื่อมโยงงานและชีวิตกับเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณซึ่งเปรียบประดุจเข็มทิศชี้นำชีวิต บ่มเพาะการเติบโตภายใน สุขภาวะทางปัญญา ค้นพบแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีพลัง วัตถุประสงค์  1. เพื่อบ่มเพาะศักยภาพและภาวะผู้นำที่เข้าถึงแก่นแท้ภายในจิตใจตนเอง 2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำในการเข้าถึงขุมพลังและแรงบันดาลใจ ข้ามพ้นข้อจำกัดของตนเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม ค่าลงทะเบียนการอบรม 1. บุคคลทั่วไปอัตรา 10,000...