Korkankru

สฤณี อาชวานันทกุล

ความเหลื่อมล้ำฝัง DNA: จงร่ำรวยไปอีกนาน หรือไม่ก็ยากจนไปอีก 5 ชั่วโคตร!

"กฎหมายก็เหมือนกับใยแมงมุม ที่จะดักจับได้เฉพาะคนอ่อนแอและยากจน แต่จะแหลกสลายไม่เป็นชิ้นดีเมื่อเจอกับคนรวยและผู้มีอิทธิพลบารมี" อแนคคาร์ซิส (Anacharsis) นักปรัชญาชาวไซเทียน (Scythians) กล่าวไว้เมื่อ 6 ศตวรรษ ก่อนคริสตกาล ส่วนในศตวรรษปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องมีนักปราชญ์ใดมากล่าวคำขยายความ เพราะภาพประจักษ์ก็มักปรากฏให้เห็นจนชินตา ยามใดก็ตามที่กระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นกับคนมีเงิน ใช่หรือไม่ว่าเราพอจะคลำทางได้ว่าคำพิพากษาจะออกหัวหรือก้อย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่กระบวนการยุติธรรมมักเกี่ยวข้องกับตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์ และหลักการทางเศรษฐศาสตร์ก็สัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ำต่ำสูง และความเหลื่อมล้ำที่ว่า ก็มีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องขบคิด...

บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 8

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สังคมไทยเริ่มมีคำถามว่า คนรุ่นใหม่ปฏิเสธความมีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงเปิดประเด็นเกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ที่ท้าทายเรื่อง"จริยธรรมกับคนรุ่นใหม่ใครว่า (ไม่) จำเป็น" เพื่อชวนคุยให้ลงลึกโดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ จากภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณอรรถพล ประภาสโนบล ผู้ประสานงานกลุ่มพลเรียน คุณวิศรุต นุชพงษ์ ผู้อ านวยการหลักสูตรและผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ Saturday School คุณกฤตยา...

จริยธรรมกับคนรุ่นใหม่ ใครว่า (ไม่) จำเป็น

เวทีสื่อสารสาธารณะ #Public Forum ครั้งที่ ๘ เสวนาผู้นำแห่งอนาคต หัวข้อ จริยธรรมกับคนรุ่นใหม่ : ใครว่า (ไม่)จำเป็น วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๑๓-๔๑๔...