Korkankru

โคกสลุง

เมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง “บ้านเราเท่ที่สุด”

“เมล็ดข้าวเปลือกหนึ่งเมล็ดที่มีความสมบูรณ์​ มันไปตกที่ดินดี น้ำชุ่ม ได้รับการดูแลอย่างดี มันจะเติบโตเป็นต้นข้าวอีก 1 กอที่งอกงาม แล้วให้ผลผลิตอีกนับร้อยนับพันเมล็ด” เรื่องราวของกลุ่มเยาวชนเมล็กข้าวเปลือกไทยเบิ้ง บ้านโคกสุลง จังหวัดลพบุรี กับการเรียนรู้ในห้องเรียนชุมชน ผ่านปราชญ์และภูมิปัญญาของกลุ่มวัฒนธรรมไทยเบิ้ง และการปรับประยุกต์ภูมิปัญญาเป็นการเรียนรู้ที่หลากหลาย

โคกสลุง รักษาอดีตด้วยอนาคต

โคกสลุง เผชิญวิกฤตหลายครั้ง ทั้งจากการวางผังเมืองที่กำหนดให้โคกสลุงเป็นเขตอุตสาหกรรม การสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่สร้างความกังวลสู่คนในชุมชนชาวไทยเบิ้ง ด้วยเกรงว่าวัฒนธธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อาจสูญหาย หรือกระทั่งถูกลืม อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าของชุมชนไปตลอดกาล แต่คนไทยเบิ้งหาใช่ยอมศิโรราบ พวกเขาต่อสู้อย่างชาญฉลาด ผ่านการนำวัฒนธรรมมาเป็นทุนในการต่อรองกับภาครัฐ กระทั่งสามารถเปลี่ยนผังเมืองของประเทศได้ จากชุมชนที่เคยถูกหมายตาให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม เป็นแหล่งถลุงแร่ บัดนี้โคกสลุงคือ ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

คนเคลื่อนคน: กลศาสตร์ของประธานกิริยากรรม

คนเคลื่อนคน คือหนังสือรวมบทความภายใต้โครงการวิจัย ‘การศึกษาเรียนรู้ในชุมนุมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม’ หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นโดยคณะนักวิจัยผู้ทำงานภาคสนาม พวกเขาผลิตบทความวิจัยจำนวน 5 ชิ้น ศึกษาชุมชน 4 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่บนคำถาม 2 ข้อ หนึ่ง-วิธีการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชน สอง-เมื่อเกิดการเรียนรู้ในชุมชนแล้ว ชุมชนนำความรู้นั้นเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไร หนังสือเล่มนี้ไม่มีพระเอก “เมื่อก่อนเรามองภาวะผู้นำในเชิง heroic มองแบบฮีโร่ ผู้นำมาช่วยเเล้ว”...

สรุปการอบรมโมดูลที่ 3 ครั้งที่ 2

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2 โมดูลที่ 3: นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ (Leading with Soul Purpose) วันพุธที่ 12 – วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯโดยโครงการผู้นำแห่งอนาคต...

จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

ถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านกระบวนการทำงานและสร้างความเข้มแข็ง ของพื้นที่ผ่านภาวะการนำร่วม (Collective Leadership) และการหนุนเสริม การทำงานในการยกระดับการขับเคลื่อนสังคมด้วยเครื่องมือและนวัตกรรม รวมถึงการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 พื้นที่ ทำงานขับเคลื่อน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาแกนนำหลักสูตรนักเปลี่ยนแปลงสังคมสู่พังงาแห่งความสุข, โครงการสร้างผู้นำแห่งอนาคตจังหวัดเชียงราย, โครงการพัฒนาแกนนำขับเคลื่อนงาน วัฒนธรรมตำบลโคกสลุงเพื่อต้นแบบการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดลพบุรี และ โครงการขอนแก่นนิวสปิริต...

โมเดลพัฒนาการหนุนเสริมการทำงานของภาคประชาสังคม

May 25, 2018 กิจกรรม 0 Comments 2 min

โมเดลพัฒนาการทำงานรูปแบบใหม่ ในการหนุนเสริมการทำงานของภาคประชาสังคม ด้วยการทำงานร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และคนทำงานรุ่นใหม่ โครงการผู้นำแห่งอนาคต ดำเนินงานภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาเป็นปีที่ 4 มีเป้าหมายเพื่อหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนบนฐานของสุขภาวะทางปัญญา โครงการจึงทำหน้าที่เสริมศักยภาพให้กับเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากหลากหลายภาคส่วน รวมทั้งเครือข่าย และภาคีของ สสส. โดยอยู่บนฐานการปฏิบัติงานจริงทั้งในเชิงพื้นที่และประเด็นปัญหา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ รวมถึงการสร้างจินตนาการและค่านิยมใหม่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ...

CL Movie พี่มืด ประทีป อ่อนสลุง

CL Movie : พี่มืด ประทีป อ่อนสลุง ภาพยนตร์สั้นชิ้นนี้เกิดกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่ (#YoungLeadership) ของโครงการผู้นำแห่งอนาคต ร่วมเรียนรู้กับภาคปฏิบัติการจริงด้วยการลงพื้นที่ศึกษาและสร้างความร่วมมือกับ ชุมชนโคกสลุง ลพบุรี กำกับและตัดต่อโดย เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ วิภาพรรณ วงษ์สว่าง https://www.youtube.com/embed/M1tEv-GtDFk

ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง : บทเรียนการนำร่วม จากผู้ขับเคลื่อนสังคม

ประสานงานการผลิต กานน คุมพ์ประพันธ์/ปัณฑิตา จันทร์อร่ามบรรณาธิการวิชาการ กานน คุมพ์ประพันธ์บรรณาธิการเล่มและพิสูจน์อักษร เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉายแบบปก อัครา เมธาสุขรูปเล่ม/ผลิต บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัดจัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต ราคาปก 220 บาท 312 หน้า ราคาพิเศษ 200...

เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิม: สิ่งที่พบเห็นจากโคกสลุง

[pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2F40e70f721a06cd27c541fe03746eb704.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [media-downloader media_id="2421" texts="Download PDF"]