Korkankru

บันทึกเวทีการเรียนรู้

‘ครูคือมนุษย์’ สำรวจภูมิทัศน์ภายในของความเป็นครู เพื่อเข้าใจผู้คนที่อยู่รอบห้องเรียน

เมื่อการศึกษากลายเป็นความทุกข์ร่วมของชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเกิดความร่วมมือกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาของ โรงเรียนประชารัฐ และการพัฒนาขับเคลื่อนโรงเรียนร่วมพัฒนาในโครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) หลังจากกิจกรรมทำความรู้จัก และจับคู่รับฟังที่มาของอาชีพครู และอาชีพครูมีคุณค่าต่อตัวเราและคนอื่นอย่างไร และจับกลุ่ม 4...

สรุปการอบรมโมดูลที่ 4 ครั้งที่ 1 ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น

สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น ปีที่ 2  โมดูลที่ 4: ภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น (Connected Leadership) โครงการผู้นำแห่งอนาคตดำเนินงานมาเป็นปีที่ 5 วัตถุประสงค์คือส่งเสริมเรื่องการผู้นำในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากโครงการเชื่อว่าการทำให้ชุมชนฐานรากมีความเข้มแข็ง ต้องอาศัยภาวะการนำร่วม (Collective) มีจริยธรรม (Ethical) และเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformation) จึงให้ความสำคัญกับการย้อนกลับมาดูตัวเองและเปลี่ยนตัวเอง เป็นที่มาของการทำงานร่วมกับองค์กร Leadership That Works...

บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership รุ่นที่ 5

โครงการผู้นำแห่งอนาคต ดำเนินงานโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership เป็นรุ่นที่ 4 เพื่อเติมมิติการเติบโตด้านใน การพัฒนาเชิงจิตวิญญาณ เพื่อสอดประสานแรงบันดาลใจ อุดมการณ์ ความมุ่งมั่น และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงให้กับผู้ร่วมอบรมเยาวชนและคนหนุ่มสาวจากสถาบันการศึกษาต่างๆ กลุ่มกิจกรรม กลุ่มจิตอาสา กลุ่มนักพัฒนา กลุ่มอาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้โลกภายนอกและโลกภายใน โดยมีคุณธนัญธร เปรมใจชื่น...

บันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น โมดูล 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น โมดูลที่ 3 หัวข้อ “นำด้วยเป้าประสงค์ทางจิตวิญญาณ” เป็นชุดการอบรมต่อเนื่องต่อจากการอบรม หัวข้อ“ภาวะการนำเพื่อการก้าวข้าม” และ “นำด้วยญาณทัศนะ (Leading with Intuitive Intelligence)”เป็นการกลับเข้ามาทำงานกับภายในตัวเอง มีหลายกิจกรรมที่ทำให้เรากลับมาใคร่ครวญ ทบทวน และมองเห็นถึงความกระจ่างชัด ถึงความหมายของชีวิต การดำรง และเป้าประสงค์ที่เราใช้ชีวิตบนโลกโดยกระบวนกรวิแกรม บัตต์และทีมงานจากองค์กร Leadership...

ผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคม ครั้งที่ 3

เวทีสัมมนาผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคมเกิด จากความร่วมมือระหว่างโครงการผู้นำแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบริหารและจิตวิทยา (MPI) โดยเชิญผู้นำจากสองภาคส่วนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์เพราะในโลกปัจจุบัน ผู้นำแห่งอนาคตจำต้องเรียนรู้ภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และรู้จักตัวเองเวทีสัมมนาดังกล่าวจึงจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้คนจากหลายๆ ฝ่ายได้มารู้จักและเรียนรู้จากกัน เพราะเชื่อว่าจะเป็นเงื่อนไข เป็นบริบทสำคัญของการพัฒนาตัวเองและบ้านเมือง [pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2FMPI-minute-171101-04-final-1.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [media-downloader media_id="6949"...

บันทึกการเรียนรู้เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 2

หลังจากเรียนรู้และวางแผนกลยุทธ์ไปในการเวทีครั้งแรก เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคมครั้งที่ 2 เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่อง “การคิดและวางแผนการเงินแบบผู้ประกอบทางสังคม” ซึ่งโครงการผู้นำแห่งอนาคตคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะเงินเป็นต้นทุนที่ทำให้งานนวัตกรรมทางสังคมเคลื่อนขยายตัว และเกิดผลกระทบได้จริง แต่คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ และคณะทำงานจาก School of Change Maker ซึ่งเป็นผู้จัดกระบวนการกล่าวว่าเวทีครั้งนี้ ไม่ใช่การมาเรียนเรื่องการคิดเงินซึ่งเป็นเรื่องง่าย แต่มาเรียนรู้วิธีคิดเรื่องเงินซึ่งเป็นเรื่องยากเป็นกับดักเป็นปัญหาขององค์กรภาคสังคมจำนวนมาก โดยการชวนมาทำเครื่องมือบางอย่าง ชวนให้แต่ละเครือข่ายคุยกับตัวเองเรื่องวิธีการคิดเงินของตน และวิธีการเข้าถึงเรื่องเงินในการทำงานองค์กรภาคสังคม [pdfjs-viewer...

บันทึกการเรียนรู้เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 1

จากการทำงานร่วมกับเครือข่ายเป็นเวลาสามปีโครงการผู้นำฯ พบว่าการยกระดับการทำงานขับเคลื่อนสังคมต้องการวิธีคิดใหม่ๆ ในการทำงานและสร้างความยั่งยืนให้องค์กรเพื่อขับเคลื่อนงานในระยะยาวจึงชักชวนเครือข่าย 4 พื้นที่มาร่วมทดลองกระบวนการเรียนรู้ผ่านการอบรม โดยมีคุณ พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ จาก School of Changemakers เป็นผู้ช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์และเลือกสรรเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้แต่ละพื้นที่และชุมชนพัฒนาศักยภาพของคน ระบบชุมชน และระบบองค์กรได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับมีกลไกสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ทีมอาสาจากภาคธุรกิจหรือกิจการเพื่อสังคมเข้ามาร่วมคิดร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด ทีมวิจัยจากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าไปช่วยถอดบทเรียนกระบวนการทำงานเพื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันและยกระดับการทำงาน และทีมสื่อจากบริษัทคิดค้นคว้าช่วยพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์สื่อในพื้นที่โดยหวังว่าจะนำไปสู่ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน...

บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership รุ่นที่ 4

โครงการผู้นำแห่งอนาคต ดำเนินงานโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership เป็นรุ่นที่ 4 เพื่อเติมมิติการเติบโตด้านใน การพัฒนาเชิงจิตวิญญาณ เพื่อสอดประสานแรงบันดาลใจ อุดมการณ์ ความมุ่งมั่น และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงให้กับผู้ร่วมอบรมเยาวชนและคนหนุ่มสาวจากสถาบันการศึกษาต่างๆ กลุ่มกิจกรรม กลุ่มจิตอาสา กลุ่มนักพัฒนา กลุ่มอาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้โลกภายนอกและโลกภายใน โดยมีคุณธนัญธร เปรมใจชื่น...

นำด้วยญาณทัศนะ: บันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น โมดูลที่ 2

เวิร์คช็อป “นำด้วยญาณทัศนะ”เป็นการอบรมเรื่องการใช้ญาณทัศนะในการทำงานกับผู้คนที่คุณวิแกรม บัตต์ และคณะทำงานจากองค์กร Leadership That Works ประเทศอินเดีย เป็นผู้ออกแบบกระบวนการและนำมาจัดในเมืองไทยเป็นแห่งแรก โดยมี ณัฐฬสวังวิญญู และ ไพลิน จิรชัยสกุล สองกระบวนกรที่ผ่านการเรียนรู้กับคุณวิแกรมที่อินเดีย และเป็นผู้จุดประกายให้คนไทยอีกหลายๆ คนตามไปเรียนด้วย เป็นล่าม [media-downloader media_id="6604" texts="Download...

The White Room: การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่

สื่อจากโครงการ การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่ งานเขียนและภาพวาดลายเส้น เรื่อง The White Room คนต้นเรื่อง The White Room โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์การกุศลแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส คนเล่าเรื่อง พิระดา ธรรมวีระพงษ์ โครงการ “การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่” (สิงหาคม 2557-มกราคม 2558) โดย...