Korkankru

บันทึกเวทีการเรียนรู้

ผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคม ครั้งที่ 3

เวทีสัมมนาผู้นำภาคธุรกิจพบผู้นำภาคประชาสังคมเกิด จากความร่วมมือระหว่างโครงการผู้นำแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบริหารและจิตวิทยา (MPI) โดยเชิญผู้นำจากสองภาคส่วนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์เพราะในโลกปัจจุบัน ผู้นำแห่งอนาคตจำต้องเรียนรู้ภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และรู้จักตัวเองเวทีสัมมนาดังกล่าวจึงจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้คนจากหลายๆ ฝ่ายได้มารู้จักและเรียนรู้จากกัน เพราะเชื่อว่าจะเป็นเงื่อนไข เป็นบริบทสำคัญของการพัฒนาตัวเองและบ้านเมือง [pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2FMPI-minute-171101-04-final-1.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [media-downloader media_id="6949"...

บันทึกการเรียนรู้เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 2

หลังจากเรียนรู้และวางแผนกลยุทธ์ไปในการเวทีครั้งแรก เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคมครั้งที่ 2 เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่อง “การคิดและวางแผนการเงินแบบผู้ประกอบทางสังคม” ซึ่งโครงการผู้นำแห่งอนาคตคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเพราะเงินเป็นต้นทุนที่ทำให้งานนวัตกรรมทางสังคมเคลื่อนขยายตัว และเกิดผลกระทบได้จริง แต่คุณพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ และคณะทำงานจาก School of Change Maker ซึ่งเป็นผู้จัดกระบวนการกล่าวว่าเวทีครั้งนี้ ไม่ใช่การมาเรียนเรื่องการคิดเงินซึ่งเป็นเรื่องง่าย แต่มาเรียนรู้วิธีคิดเรื่องเงินซึ่งเป็นเรื่องยากเป็นกับดักเป็นปัญหาขององค์กรภาคสังคมจำนวนมาก โดยการชวนมาทำเครื่องมือบางอย่าง ชวนให้แต่ละเครือข่ายคุยกับตัวเองเรื่องวิธีการคิดเงินของตน และวิธีการเข้าถึงเรื่องเงินในการทำงานองค์กรภาคสังคม [pdfjs-viewer...

บันทึกการเรียนรู้เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้วยเครื่องมือสนับสนุนความยั่งยืนการขับเคลื่อนทางสังคม ครั้งที่ 1

จากการทำงานร่วมกับเครือข่ายเป็นเวลาสามปีโครงการผู้นำฯ พบว่าการยกระดับการทำงานขับเคลื่อนสังคมต้องการวิธีคิดใหม่ๆ ในการทำงานและสร้างความยั่งยืนให้องค์กรเพื่อขับเคลื่อนงานในระยะยาวจึงชักชวนเครือข่าย 4 พื้นที่มาร่วมทดลองกระบวนการเรียนรู้ผ่านการอบรม โดยมีคุณ พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์ จาก School of Changemakers เป็นผู้ช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์และเลือกสรรเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้แต่ละพื้นที่และชุมชนพัฒนาศักยภาพของคน ระบบชุมชน และระบบองค์กรได้อย่างยั่งยืน พร้อมกับมีกลไกสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ทีมอาสาจากภาคธุรกิจหรือกิจการเพื่อสังคมเข้ามาร่วมคิดร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด ทีมวิจัยจากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าไปช่วยถอดบทเรียนกระบวนการทำงานเพื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันและยกระดับการทำงาน และทีมสื่อจากบริษัทคิดค้นคว้าช่วยพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์สื่อในพื้นที่โดยหวังว่าจะนำไปสู่ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน...

บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership รุ่นที่ 4

โครงการผู้นำแห่งอนาคต ดำเนินงานโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Leadership เป็นรุ่นที่ 4 เพื่อเติมมิติการเติบโตด้านใน การพัฒนาเชิงจิตวิญญาณ เพื่อสอดประสานแรงบันดาลใจ อุดมการณ์ ความมุ่งมั่น และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงให้กับผู้ร่วมอบรมเยาวชนและคนหนุ่มสาวจากสถาบันการศึกษาต่างๆ กลุ่มกิจกรรม กลุ่มจิตอาสา กลุ่มนักพัฒนา กลุ่มอาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้โลกภายนอกและโลกภายใน โดยมีคุณธนัญธร เปรมใจชื่น...

นำด้วยญาณทัศนะ: บันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น โมดูลที่ 2

เวิร์คช็อป “นำด้วยญาณทัศนะ”เป็นการอบรมเรื่องการใช้ญาณทัศนะในการทำงานกับผู้คนที่คุณวิแกรม บัตต์ และคณะทำงานจากองค์กร Leadership That Works ประเทศอินเดีย เป็นผู้ออกแบบกระบวนการและนำมาจัดในเมืองไทยเป็นแห่งแรก โดยมี ณัฐฬสวังวิญญู และ ไพลิน จิรชัยสกุล สองกระบวนกรที่ผ่านการเรียนรู้กับคุณวิแกรมที่อินเดีย และเป็นผู้จุดประกายให้คนไทยอีกหลายๆ คนตามไปเรียนด้วย เป็นล่าม [media-downloader media_id="6604" texts="Download...

The White Room: การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่

สื่อจากโครงการ การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่ งานเขียนและภาพวาดลายเส้น เรื่อง The White Room คนต้นเรื่อง The White Room โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์การกุศลแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส คนเล่าเรื่อง พิระดา ธรรมวีระพงษ์ โครงการ “การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่” (สิงหาคม 2557-มกราคม 2558) โดย...

ANNUAL REFLECTION: บันทึกเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน ปี 2557

รองศาสตราจารย์ดร.อนุชาติ พวงสำลี เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของจัดเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน (Annual reflection) ว่าจัดขึ้นในวาระที่โครงการผู้นำแห่งอนาคต ได้ทำงานมาจะครบหนึ่งปีเต็ม และได้เชิญผู้เข้าร่วมเวทีร่วมเรียนรู้และเครือข่ายต่างๆ มาเข้าร่วมหนึ่งเพื่อสะท้อนความคิดความรู้สึกและเกิดการใคร่ครวญ ทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ภายหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากับโครงการผู้นำแห่งอนาคต เพื่อหาโจทย์การทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตสองต้องการให้เป็นเวทีภาวนา (retreat) [pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2F96eaed795284f77cb51a2ee983cc9667.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]...

บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 8

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สังคมไทยเริ่มมีคำถามว่า คนรุ่นใหม่ปฏิเสธความมีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงเปิดประเด็นเกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ที่ท้าทายเรื่อง"จริยธรรมกับคนรุ่นใหม่ใครว่า (ไม่) จำเป็น" เพื่อชวนคุยให้ลงลึกโดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ จากภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณอรรถพล ประภาสโนบล ผู้ประสานงานกลุ่มพลเรียน คุณวิศรุต นุชพงษ์ ผู้อ านวยการหลักสูตรและผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ Saturday School คุณกฤตยา...

บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 7

เวทีสาธารณะโครงการผู้นำแห่งอนาคตครั้งที่ 7 หยิบยกประเด็นเรื่องคนเล็กเปลี่ยนเมืองเพราะเมืองเป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ของชีวิตที่สำคัญ และมีบทบาทในการสร้างจินตนาการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากมายจึงเชิญคนทำงานเกี่ยวกับเรื่องเมือง พื้นที่ ชุมชน เป็นเวลายาวนานจำนวน 11 คนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยหวังจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจว่า คนเล็กๆ สามารถเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้โดยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาบอก [pdfjs-viewer url="https%3A%2F%2Fwww.leadershipforfuture.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fe8896d7fabd966fb11b5aaa9d9b346c5.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true] [media-downloader media_id="6362" texts="Download...

บันทึกเวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 6

สรุปเวทีสาธารณะ Public Forum#6 รุ่นใหม่ ออกฤทธ์ คิด-ทำ-เปลี่ยน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โครงการผู้นำแห่งอนาคตเชื่อในเรื่องการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองต้องอาศัยผู้นำที่ทำงานร่วมกันเป็นหมู่ ไม่เชื่อเรื่องการมีอัศวินขี่ม้าขาวหรือการพึ่งพิงผู้นำที่เข้มแข็งเพียงคนเดียว และพลเมืองทุกคนมีภาวะความเป็นผู้นำอยู่แล้ว โดยภารกิจหนึ่งของโครงการคือ การจัดเวทีสื่อสารกับสาธารณะเพื่อทำความรู้จักกับผู้นำในรูปแบบและแง่มุมต่างๆ โดยเวทีสาธารณะครั้งที่...