Korkankru

พังงาแห่งความสุข

รวมคน สร้างเมือง : สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม

สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข เป็นผลผลิตที่งอกงามจากการนำร่วมและสานพลังเครือข่ายของคนในชุมชนกับองค์กรหลายภาคส่วน โดยจุดร่วมที่นำมาสู่การถางเส้นทางจนมาเป็นสถาบันพังงาแห่งความสุขนี้ นอกจากความรักและหวงแหนในถิ่นที่ของตนแล้ว สิ่งสำคัญหนึ่งที่ผสานหัวใจของคนพังงาเอาไว้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี คือ “ความทุกข์ร่วม” อันเกิดจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิที่สร้างบาดแผลในทรงจำส่วนลึก ผันกลายมาเป็นพลังขับเน้นความใฝ่ฝันที่จะเห็นพังงาเป็นเมืองแห่งความสุข หนังสือ รวมคน สร้างเมือง : สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม เล่มนี้ได้ตกตะกอนบทเรียนทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้น การก้าวข้ามอุปสรรคความขัดแย้ง  ไปจนถึงการขับเคลื่อนชุมชนของพังงาได้อย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดการนำร่วมที่รวมคนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเมืองได้ ผ่านการเข้าไปทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชนเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี การเดินทางของพังงาแห่งความสุขจะเป็นมาอย่างไร...

พังงาแห่งความสุข: ความสุขร่วมสร้างของคนพังงา

เมืองที่เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม อัตลักษณ์พื้นถิ่น อาหารการกิน และชาติพันธุ์ เมืองที่ควรจะมีความสุขโดยไม่มีเงื่อนไข แต่หลายปีที่ผ่านมา พังงากลับต้องต่อสู้กับสารพัดปัญหาที่ประเดประดังถาโถม โดยเฉพาะหลังคลื่นยักษ์เมื่อปี 2547 ไม่มากก็น้อย สึนามิคือตัวแปรที่ทำให้คนท้องถิ่นเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของบ้านเกิด และมองปัญหาตรงหน้าด้วยความรู้สึกที่ว่า พังงาดีกว่านี้ได้ กว่า 10 ปี ที่คนกลุ่มต่างๆ ในพังงาร่วมกันทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน วันนี้ความสุขเริ่มผลิดอก รอยยิ้มเริ่มออกผล...

ค้นหาหน้าตาของความสุข

ความสุขมีหลากหลายนิยาม สุดแต่ความรู้สึกนึกคิดในโมงยามนั้น แต่สำหรับคนพังงา เนื้อในแห่งความสุขที่พวกเขาว่า คือการกำหนดชีวิตตนเองได้ในฐานะพลเมืองของจังหวัด คำตอบนี้มิได้เอ่ยขึ้นลอยๆ แต่อย่างใด แต่เป็นคำตอบที่ผ่านกระบวนค้นหา ผ่านปากคำของชุมชน ชาวบ้าน ลูกเด็กเล็กแดงในจังหวัดพังงา ความสุขในที่ดินทำกินที่มั่นคง ทรัยพากรท้องถิ่นที่ไม่ถูกล้างผลาญ รายได้ยังชีพที่เพียงพอ การศึกษาที่ออกแบบเองได้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตสวัสดิรัฐและชุมชนที่มั่นคงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินมีความรู้และเท่าทันภัยพิบัติ  ตามที่ได้ไล่เรียงมา คือความสุขที่คนพังงาปรารถนาในการสิทธิและส่วนร่วม เพื่อออกแบบชีวิต ชุมชน และจังหวัด ในฐานะที่เขาเหล่านี้ล้วนเป็นพลเมืองคนหนึ่ง’ ติดตามเรื่องราวและหลักสูตรการเรียนรู้...

พิธีเปิดสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข

“พิธีเปิดสถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุข”ณ สำนักงานสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขใกล้โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กำหนดการ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ พิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนา (ฉันภัตตาหารเช้า)  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐...

โคกสลุงกับพังงา: ไม่มีฮีโร่ มีแต่การ ‘นำร่วม’ ของคนตัวเล็กตัวน้อย

พังงาแห่งความสุข ท่ามกลางผู้คนที่ผ่านพบในสถานการณ์ยุ่งเหยิงและโกลาหลหลังเหตุการณ์สึนามิ ภัยพิบัติในครั้งนั้นได้สร้างคนทำงานภาคประชาสังคมและผู้นำมากมายในจังหวัดพังงา ทุกข์ที่มีร่วมกันได้เรียงร้อยการทำงานให้พวกเขาที่เคยกระจัดกระจายไปคนละทิศ สู่การผนึกกำลังเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ เพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือ ‘รวมคนสร้างเมืองแห่งความสุข’ ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งโคกสลุง ความโดดเด่นของชุมชนแห่งนี้คือ ความเข้มแข็งของชุมชนในการใช้เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ในการรับมือกับวิกฤติการวางผังเมือง ทำให้ตำบลโคกสลุงรอดพ้นจากการเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรม สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนาจึงถูกตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาภูมิปัญหาและวัฒนธรรม ไปจนถึงการสร้างชุมชนให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ต่อไป โดยสังเขป สองพื้นที่ข้างต้น คือพื้นที่การวิจัยในหัวข้อ ‘การถอดบทเรียนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ภายใต้แนวคิดเรื่องการนำร่วมกรณีศึกษา...

เสวนาวิชาการ: ถอดสลักโลกการศึกษา ถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชน

เวทีเสวนาวิชาการ "ก่อการวิจัย: ถอดสลักโลกการศึกษา ถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชน" วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดการเบื้องต้นช่วงเช้า...

จุดนัดพบบนเส้นขนาน: ผู้คน ชุมชน การประกอบการสังคม

ถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านกระบวนการทำงานและสร้างความเข้มแข็ง ของพื้นที่ผ่านภาวะการนำร่วม (Collective Leadership) และการหนุนเสริม การทำงานในการยกระดับการขับเคลื่อนสังคมด้วยเครื่องมือและนวัตกรรม รวมถึงการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 พื้นที่ ทำงานขับเคลื่อน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาแกนนำหลักสูตรนักเปลี่ยนแปลงสังคมสู่พังงาแห่งความสุข, โครงการสร้างผู้นำแห่งอนาคตจังหวัดเชียงราย, โครงการพัฒนาแกนนำขับเคลื่อนงาน วัฒนธรรมตำบลโคกสลุงเพื่อต้นแบบการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดลพบุรี และ โครงการขอนแก่นนิวสปิริต...

พังงาแห่งความสุข…สุขที่คุณสัมผัสได้

พังงาแห่งความสุข...สุขที่คุณสัมผัสได้ : เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นจากการถอดบทเรียนการทำงานชุมชนร่วมกันของคนในจังหวัดพังงามากว่า 20 ปี หนังสือเล่มนี้จะทำให้เห็นถึงการล้มลุกคลุกคลาน จุดแข็ง จุดอ่อน หรือแนวทางการทำงานของชุมชน เพื่อให้ผู้อ่านไม่ทำพลาดซ้ำ พังงาแห่งความสุข ไม่ใช่ตัวอย่างความสำเร็จ แต่คือตัวอย่างการเริ่มต้นนับหนึ่ง เป็นอีกกรณีศึกษาหนึ่งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทบทวน ทั้งส่วนชุมชน ประชาสังคม หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ รวมถึงผู้ที่ทำงานเพื่อสังคมในบริบทอื่น ๆ เพื่อนำข้อคิดไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองต่อไป

โมเดลพัฒนาการหนุนเสริมการทำงานของภาคประชาสังคม

May 25, 2018 กิจกรรม 0 Comments 2 min

โมเดลพัฒนาการทำงานรูปแบบใหม่ ในการหนุนเสริมการทำงานของภาคประชาสังคม ด้วยการทำงานร่วมของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และคนทำงานรุ่นใหม่ โครงการผู้นำแห่งอนาคต ดำเนินงานภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาเป็นปีที่ 4 มีเป้าหมายเพื่อหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนบนฐานของสุขภาวะทางปัญญา โครงการจึงทำหน้าที่เสริมศักยภาพให้กับเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากหลากหลายภาคส่วน รวมทั้งเครือข่าย และภาคีของ สสส. โดยอยู่บนฐานการปฏิบัติงานจริงทั้งในเชิงพื้นที่และประเด็นปัญหา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ รวมถึงการสร้างจินตนาการและค่านิยมใหม่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ...