Korkankru

ก่อการครู กิจกรรมที่ผ่านมา

เสวนาวิชาการ: ถอดสลักโลกการศึกษา ถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชน1 min read

Reading Time: < 1 minutes เชิญชวนร่วมงาน เวทีเสวนาวิชาการ ก่อการวิจัย: ถอดสลักโลกการศึกษา ถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Aug 5, 2020 < 1 min

เสวนาวิชาการ: ถอดสลักโลกการศึกษา ถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชน1 min read

Reading Time: < 1 minutes

เวทีเสวนาวิชาการ “ก่อการวิจัย: ถอดสลักโลกการศึกษา ถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชน”
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยลักษณ์
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการเบื้องต้น
ช่วงเช้า 9.00 – 12.00 น.

นำเสนองานวิจัยชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การถอดบทเรียนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ภายใต้แนวคิดเรื่องการนำร่วม กรณีศึกษา ผลสัมฤทธิด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเครือข่ายภาคประชาสังคม และ ชุดประสบการณ์นักวิจัย”

 • ถอดบทเรียนการทำงานขับเคลื่อนชุมชนและสร้างชุมชน
  นักปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชนไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง
  โดย อาจารย์ ดร. ชลิดา จูงพันธ์
 • ถอดบทเรียนกระบวนการรวมคนสร้างเมืองตามวิถีพังงาแห่งความสุข
  โดย อาจารย์ ดร.กิตติ คงตุก
 • “ทวิวัจน์การวิจัย กรณีศึกษา เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้กับกระบวนทัศน์การทำงานในชุมชน”
  โดย อาจารย์ ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์
 • รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการทำงานขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่
  โดย อาจารย์ ผศ.ดร.ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์

ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.

นำเสนองานวิจัยเพื่อรื้อถอนมายาคติทางการศึกษาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

 • การสังเคราะห์ภาพรวมมายาคติทางการศึกษาในสังคมไทย
  โดย ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข
 • ทักษะแห่งศตวรรษที่21: มายาคติในการศึกษาไทย
  โดย ดร.วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์ และ คุณปัณฑิตา จันทร์อร่าม
 • มายาคติความเสมอภาคทางการศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย: การขยายโอกาสและสุขภาวะทางสังคม
  โดย ดร.กิตติ คงตุก และ ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์
 • ภายใต้ระบอบแห่งภาพลักษณ์: มายาคติทางเพศที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของนักเรียนในพื้นที่การศึกษาไทย
  โดย ดร.นรุตม์ ศุภวรรธนะกุล และ ดร.อัครา เมธาสุข
 • มายาคติว่าด้วยความสำเร็จของผู้เรียน: กรณีศึกษาเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย
  โดย ดร.ฝน นิลเขต และ ดร.ปวีณา แช่มช้อย
 • สำรวจวาทกรรมเกี่ยวกับการจัดการในชั้นเรียนและการลงโทษของครูระดับชั้นมัธยมศึกษา
  โดย อาจารย์กานน คุมพ์ประพันธ์ และ อาจารย์อุฬาชา เหล่าชัย

ดำเนินรายการโดย คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ (พี่มะโหนก)

รับจำนวนผู้ร่วมงาน 40 คน
ลิ้งลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY9Nt6EGbU5fOD4poXL9uVEMhug3Hlgb0dZJ4tA8vuEAq-0g/viewform

หรือติดตาม Live ได้ที่เพจโครงการผู้นำแห่งอนาคต, ก่อการครู, Way magazine

Your email address will not be published.