Korkankru

หนังสือ

หลากสี ต่างเลนส์ : ว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีนำร่วมเคลื่อนสังคม

การพัฒนาศักยภาพผู้นำเชิงพื้นที่เพื่อสร้างภาวะผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ที่ยึดแกนการนำร่วมในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะทางปัญญา เป็นเป้าหมายสำคัญของโครงการผู้นำแห่งอนาคต  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก่อเกิดการทำงานเชิงพื้นที่ที่ได้หนุนเสริมเครื่องมือทั้งกรอบแนวคิดทฤษฎีทางวิชาการ รวมถึงการทำงานเชิงปฏิบัติการจากโครงการเข้าไปผสานร่วมกับแนวทางการทำงานขับเคลื่อนสังคมของผู้คนในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หนังสือ หลากสีต่างเลนส์ : ว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีนำร่วมเคลื่อนสังคม เล่มนี้  รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ กรอบแนวคิดทฤษฎีที่สกัดจากการทำงานจริงของโครงการผู้นำแห่งอนาคตมาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ โดยชวนมองย้อนกลับไปพูดคุยกับการนำกระบวนทัศน์เก่าและเชื่อมโยงมาพิจารณาการนำกระบวนทัศน์ใหม่ที่ว่าด้วยแนวทางการนำร่วมเป็นแก่นแกนสำคัญ ทว่า แม้การถอดสกัดแนวคิดทฤษฎีในเล่มนี้จะอยู่ภายใต้ร่มของแนวคิดการนำร่วมในการขับเคลื่อนชุมชน แต่ความแตกต่างหลากหลายอย่างที่เรียกได้ว่าหลากสีต่างเลนส์นั้น...

ชวนอ่าน "ประเมินเติมใจ จุดไฟการเรียนรู้"

การประเมินแบบปกติ กำลังทำให้ครูกับนักเรียนห่างไกลกันมากขึ้น จะดีกว่าไหม? หากเราสามารถเติมใจและจุดไฟให้ชั้นเรียนได้ ด้วยเครื่องมือการประเมินที่มีชีวิต เพราะโลกของการเรียนรู้ อาจไม่ได้มีขั้นตอนหรือสูตรสำเร็จที่ระบุว่า ครูที่ดีต้องสอนอย่างไร ห้องเรียนที่ดีเป็นแบบไหน ทว่า การกลับมามองเสียงสะท้อนอย่างจริงใจจากนักเรียน และด้วยใจจริงจากครู กลับคืนชีวิตชีวาให้กับห้องเรียน เป็นห้องเรียนที่มีความหมาย ครูได้เป็นตัวครู เด็กกล้าเข้าใกล้ครู การออกแบบการเรียนรู้และสื่อการสอนเต็มไปด้วยความสนุก ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงในอุดมคติ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ “เป็นไปได้” เพียงครูกล้าเปิดใจใช้...

ก่อก่อนกาล ก่อการครู

หนังสือเล่มนี้กำลังบอกเล่า เรื่องราว ถ้อยคำ ความรู้ ที่ถอดถ่ายจากประสบการณ์และแง่มุมของผู้ก่อการ 11 คน ก่อนจะเดินทางมาพบเจอกัน เพื่อร่วมก่อร่างขบวนการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงการศึกษา ในชื่อของ ก่อการครู เกิดกลายเป็นเรื่องราว บรรจุและร้อยเรียงตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเดินทางสู่วงการการศึกษา รวมไปถึงระหว่างทางและปลายทางที่วาดหวัง ลงในหนังสือ ก่อก่อนกาล ก่อการครู เล่มนี้ จากแรงขับเน้นและเส้นทางชีวิตของแต่ละคน อะไรทำให้คนกลุ่มนี้เลือกที่จะลุกขึ้นมา "ก่อก่อนกาล"...

ความสัมพันธ์ ความกล้า ปัญญาร่วม : ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู

PLC (Professional Learning Community : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) คืออะไร?   คุณครูหลายท่านอาจรู้จัก PLC ในฐานะของ “การประชุมครู” เพื่อทบทวนภาระงานต่าง ๆ หรือหยิบยกบางประเด็นที่อาจมองว่าเป็นปัญหา มาร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนกัน หลายครั้งวง PLC นี้อาจจบลงด้วยการมอบหมายงานให้คุณครูบางท่านไปดำเนินการต่อ หรือมีแนวทางแก้ปัญหาจากประเด็นพูดคุย  เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็ทำการนับเวลาประชุม...