Korkankru

กิจกรรมที่ผ่านมา ผู้นำแห่งอนาคต

2 ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง1 min read

Reading Time: < 1 minutes เชิญชวนเข้าร่วม งาน “2 ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง” และงาน Open House ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี วันที่ 29 สิงหาคม 2563 Aug 10, 2020 < 1 min

2 ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง1 min read

Reading Time: < 1 minutes

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เชิญชวนร่วมงาน “2 ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง” และ งาน Open House ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

รายละเอียดภายในงาน

07.00 – 12.00 น.
ชมตลาดชุมชนวิถีพื้นบ้านไทยเบิ้ง และนิทรรศการ 

 • ๒๐ ปีกับการเดินทางสู่ความสุขร่วมของคนบ้านโคกสลุง

08.30 – 09.00 น.

 • หลักสูตรการพัฒนาชุมชนตำบลโคกสลุง
 • ลงทะเบียน

08.30 – 16.00 น.

 • ห้องเรียนภูมิปัญญา (พวงมะโหตร, ทำของเล่นจากใบตาล, ทำธนูว่าว, ขนมเบื้อง, พริกตะเกลือ, กระดักงา, รำโทนพื้นบ้าน)

09.00– 10.30 น.

 • พิธีเปิด “๒ ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง”
 • การแสดงเพลงพื้นบ้านไทยเบิ้ง
 • กล่าวต้อนรับ โดยว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม 
 • กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดยนายประทีป อ่อนสลุง ประธานชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 • นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “๒ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง”
 • ปาฐกถาพิเศษ “การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” โดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา
 • เยี่ยมชมธนาคารเมล็ดพันธุ์ ตลาดชุมชนวิถีพื้นบ้านไทยเบิ้ง ห้องเรียนภูมิปัญญา และนิทรรศการชุมชน

10.30 – 12.00 น.

 • เวทีเสวนา “จากหลักสูตรชุมชน สู่ ผลกระทบทางสังคม” 

ผู้เข้าร่วมเสวนา 

 1. รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 2. นางทิพย์วรรณ ศริพันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี โคกสลุง         
 3. นางสาวนันท์สินี นิสภวาณิชย์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัย อ.พัฒนานิคม 
 4. นางรักขณา วงษ์ท้าว ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชุมชนบ้านน้ำซับ ต.พัฒนานิคม 
 5. นางสาวกัญญาวีร์ อ่อนสลุง ผู้ประสานงานกลุ่มเมล็ดข้าวเปลือกไทยเบิ้ง 

ผู้ดำเนินรายการ นายสนทยา สุขอิ่ม อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

12.00 – 13.00 น.          

 • รับประทานอาหารพื้นบ้าน

13.00 – 15.00 น.

 • Workshop หลักสูตรชุมชน “สุนทรียสนทนา (Dialogue)”

16.00 – 17.00 น.

 • สรุปงาน ๒ ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง

Your email address will not be published.